228_  

درخواست حذف این مطلب
نمیدانم ته بدبختی کجاست... نمیدانم تا کی میتوانم دوام بیاورم...اما از این تحمل !!! هایم میترسم!میترسم یک روز به معنی کامل این کلمه``کم `` بیاورم...کم بیاورم...یا توی زندگی ام از این که مدام تحمل !!! بدجوری پشیمان شوم،اما مگر جز تحمل کاری دیگری هم از من ساخته است؟از من دخترک ناتوان و عاجزی که برای حل ساده یک مسئله ریاضی لیتر لیتر اشک می ریزد؟چه کاری ساخته است؟خوب بود...خوب بود اگر رفتن را بلد بودم ...شاید یاد گرفتم...شاید رفتن را یاد گرفتم و یک روز گذاشتم

ادامه مطلب