hemaqat  

درخواست حذف این مطلب
حالیم نبود دارم چیکار میکنمیه عالمھ قرص انالاپریل با چنتا دونھ متفورمین و... جمعن 30 تا میشد ولی هیچیم نشد .... سارا هی بهم پی ام میداد و  سعی میکرد قانعم کنھ ولی مرغم یه پا داشت شد ساعت 8 صبحو نزدیک 30 تا لوزارتان و خوردم میدونستم ایندفعه بی جوابم نمیزاره کمه کمش  یسر پیش برادران فوریت خواهم زد مادرم دارو برای ارتروز زانوش میخواست و گفت من برم بگیرمشون...منم میدونستم پام برسه بیرون ممکن غش کنم نزدیک 60 تا قرص فشار خون خورده بودم..به

ادامه مطلب