سورس مدیریت فاکتور(محاسبه ارزش افزوده)  

درخواست حذف این مطلب
سورس نرم افزار مدیریت فاکتور همراه با ارزش افزوده  امکانات این نرم افزار : گزارش فروش بر اساس نام ... یدارثبت کالاگزارش فروش بر اساس تاریخذخیره اطلاعات ... یدارن و فروشندگانخواندن اطلاعات فاکتورهای فروش از ا ... لچاپ فروش با فرمت فاکتورهای رسمیثبت اطلاعات پرداخت قراردادثبت اطلاعات ... یدگزارش سه ماهه فروشثبت کالاپشتیبان ... ریرمز عبور برای ورود به برنامه و تغییر آنقفل برنامه بر اساس کد اقتصادی و فعال سازی برنامهامکان ثبت شروع سریال و تاریخ ای

ادامه مطلب