... تحقیق سطوح خود تمیز کننده نانویی

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایل هلپ ... تحقیق سطوح خود تمیز کننده نانویی ... با ... و پر سرعت .

 ... تحقیق سطوح خود تمیز کننده نانویی


 ... تحقیق سطوح خود تمیز کننده نانویی

چکیده :
در این پروژه  سطوخ خود تمییز شونده مورد بررسی قرار می گیرند و این سطوح  جزء نانو پوشش ها به شمار می روند لذا برای دوام این خاصیت خود تمییز شوندگی از نانوذرات  استفاده می نماییم برای تولید این سطوح روش هایی را  ارائه می نماییم  و میتوان  این سطوح را در صنایع مختلف به کار برد  پایه سطوح خود تمییز شونده بر اساس پلیمرها(نانو ذرات) است که با استفاده از حلال voc سطح آنها را می پوشانند . ما در این سطوح از خاصیت  آبگریزی برای از بین بردن آلودگی  روی سطوح استفاده می کنیم

فهرست
مقدمه:.............................................................................................8
کشف شکاف نور در آب بر روی الکترودهای  ....................................................9
تسریع کننده های واکنش نوری:....................................................................................9
... هیدروفیلیستی با نور تحریک شده:.......................................................................10
شرکت صنعتی پارچه بافی :ag schoeller textiles..........................................11
خا صیت کشندگی یون های مس در سطوح خود تمییز کننده:.....................................11
یادگیری از گل نیلوفر آبی ـ پوشش های خود تمیز کنندگی بر روی شیشه: .................14

فصل اول:
سنتز:.............................................................................29
سنتز خود تمیز کنندگی:..............................................................................................30
رفتار از بین برنده و خود تمیز کننده با نور تحریک شده تیتانیا و چند لایه های ا ... ید مس: .............................................................................................36
1- دهه رشد پوسته ها:...............................................................................................36
2- ویژگی شکل گیری :............................................................................................37
3- طیف نمایی فتوالکترون اشعه ای ... :....................................................................43
4- پشت پراکند گی رادر فورد: ..............................................................................46
5- تغییر و تحول: ....................................................................................................48
6- ویژگیهای کاربرد:..............................................................................................51
روش ها و آزمایشات:.............................................................................................60
 رفتار سطوح خود تمیز کننده درهوای اتمسفری:.....................................................60
تست های خود تمیز کنندگی:................................................................................63
تستهای vocs: ..................................................................................................65
تستهای  :........................................................................................................68
نتایج تست های خود تمیز کنندگی :.........................................................................69
تستهای :vocs ....................................................................................................71
تستهای  :...........................................................................................................72
تبدیل انرژی خورشیدی فوتوالکتروشیمیایی:..............................................................73

فصل دوم:
کاربردها:........................................................................84
کاربردها در تمیز کننده های هوا: .............................................................................91
دورنماهای آینده: .....................................................................................................93
تسریع کننده های نور مرئی: ......................................................................................93
منبع نور: ........................................................................................................97
استانداردسازی................................................................100
درمان فوتوکاتالی ... سرطان: ...............................................................................102
سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده: .....................................................................106
شیشه های خود تمیز شونده : ..................................................................................108
شیشه‌های خود تمیز شونده از نگاه تمحیدات داخلی: ..............................................113
اه ... آینده سطوح خود تمییز کننده: ...................................................................114

نتیجه:
کاربردهای فتوکاتالیستی2 tio: ...........................................................................116
نحوه عملکرد فتوکاتالیستی2 tio در تصفیه آب و هوای آلوده: ...........................117
استفاده از نانو تکنولوژی در بهبود خاصیت فتوکاتالیستی۲ tio: ...........................120

مراجع:

 

 

 

شامل 133 صفحه word


... با ...


... تحقیق سطوح خود تمیز کننده نانویی