آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایل هلپ آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی ... با ... و پر سرعت .

آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی


آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی

آموزش و توسعهآموزش و منابع انسانی

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 64

 

 

 

 

اکثرا اقتصاد دانان دراین امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت وروند توسعه اقتصادی واجتماعی کشوررا تعیین می کند « منابع انسانی » آن کشوراست ونه سرمایه ویا منابع مادی آن.

مکانیزم نهادی اصلی برای توسعه ودانش انسانی نظام رسمی آموزشی است. اکثر کشورهای جهان سوم براین باورند که رمز اصلی توسعه ملی گسترش کمی سریع فرصتهای آموزشی است. آموزش بیشتر توسعه سریعتر.

بنابراین ، تمام کشورها خود را موظف به دنبال ... هدف آموزش ابت ... « همگانی » در کوتاهترین زمان ممکن می دانند . این تلاش اگر چه از نظر ... بسیار حساس شده است ولی اغلب از نظر اقتصادی بسیار پرهزینه است وبه صورت « ... مقدس » در آمده است تا این اوا ... تعداد معدودی  از سیاستمداران ، قانونگذاران ، اقتصاد دانان یا برنامه ریزان آموزشی در داخل یا خارج کشورهای جهان سوم جرأت این را داشتند که در ملاعام هوس وجنون آموزشی رسمی را مورد سؤال قرار دهند.

معذلک اعتراض علیه آموزش رسمی در حال افزایش است و از منابع بسیاری سرچشمه می گیرد را مبنای آن به واضحترین شکل ممکن در خصوصیات ونتایج خود فرایند

توسعه می توان یافت.

تقریبا پس از سه دهه گسترش سریعتر ثبت نام وصرف صدها میلیارد دلار هزینه آموزشی به نظر می رسد که وضع شهروند میانه حال آسیایی افریقایی و ... یی لاتینی بهبود بسیار کمی یافته است. فقر مطلق مزمن وگسترده است. شکاف اقتصادی بین فقیر وغنی با گذشت هرسال بیشترمی شود. بیکاری وکم کاری به میزان گیج

 


... با ...


آموزش و توسعه آموزش و منابع انسانی